Audyty projektów

Kontrola jest obowiązkowym elementem każdego projektu, któremu udzielone zostało wsparcie z funduszy unijnych, w trakcie jego trwania lub krótko po zakończeniu, poprzedzając ostateczne rozliczenie. Może też nastąpić w trakcie okresu trwałości. Projekt będzie mógł podlegać następującym kontrolom: weryfikacja wniosków o płatność, kontrola w miejscu jego realizacji lub w siedzibie, kontrola krzyżowa, kontrola na zakończenie, kontrola trwałości, innym kontrolom – realizowanym na podstawie odrębnych przepisów bezpośrednio przez Komisję Europejską, Europejski Trybunał Obrachunkowy, Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, Instytucję Audytową lub Najwyższą Izbę Kontroli.

TEULU przeprowadza audyty projektów będących w fazie realizacji – zarówno inwestycyjnych (tzw. „twardych”) jak i szkoleniowych (tzw. „miękkich”). Audyt obejmuje tzw. kontrolę „na sucho” – przed właściwą kontrolą weryfikujemy poprawność prowadzenia dokumentacji księgowej projektów, poprawność prowadzenia zamówień w ramach projektu (zarówno PZP jak i tzw. „zasady konkurencyjności”).