Rozliczanie projektów i zarządzanie nimi

Skuteczne pozyskanie dofinansowania to zaledwie połowa sukcesu – do jego pełni, konieczne jest jego zrealizowanie i rozliczenie zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie. Przez cały okres realizacji projektu należy regularnie informować o czynionych postępach instytucję udzielającą wsparcia. Należy więc prowadzić skrupulatnie całą dokumentację związaną ze wszelkimi zakupami, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, przede wszystkim Wytycznych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz Instytucji Zarządzającej danym Programem Operacyjnym.

Eksperci Grupy TEULU wspomagają naszych Klientów na każdym etapie rozliczenia projektu współfinansowanego z funduszy unijnych – w procesie sprawozdawczości, udokumentowania wykonanych zadań, poniesionych kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych oraz realizacji wskaźników w odniesieniu do zapisów, które były zawarte we wniosku aplikacyjnym i umowie o dofinansowanie. Minimalizuje to ryzyko zwrotu całości bądź części dotacji.