Wnioski o dofinansowanie, biznesplany, AKK i studia wykonalności

Eksperci TEULU opracowują kompletną dokumentację aplikacyjną, w celu pozyskania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej (krajowe i regionalne programy operacyjne), EOG, NFOŚiGW, WFOŚiGW – w tym wnioski o dofinansowanie, studia wykonalności, biznesplany, analizy kosztów i korzyści (AKK/CBA) oraz inne załączniki.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w projektach infrastrukturalnych i „miękkich’, dla rozmaitych branż oraz programów operacyjnych większości województw Polski.