Fundusze zewnętrzne


Analizy prawne, w tym pomoc publiczna

Przeprowadzamy analizy i wydajemy opinie odnośnie możliwości wystąpienia niedozwolonej pomocy publicznej w projektach, a także wskazania działań, które należy podjąć, aby takie ryzyko nie wystąpiło. Nasi fachowcy mogą również obliczyć rekompensaty, zgodnie z unijnym Rozporządzeniem (WE) Nr 1370/2007.

Przygotowujemy również dokumentację dla zamówień w ramach projektu (zarówno PZP jak i tzw. „zasady konkurencyjności”).

Audyty projektów

Kontrola jest obowiązkowym elementem każdego projektu, któremu udzielone zostało wsparcie z funduszy unijnych, w trakcie jego trwania lub krótko po zakończeniu, poprzedzając ostateczne rozliczenie. Może też nastąpić w trakcie okresu trwałości. Projekt będzie mógł podlegać następującym kontrolom: weryfikacja wniosków o płatność, kontrola w miejscu jego realizacji lub w siedzibie, kontrola krzyżowa, kontrola na zakończenie, kontrola trwałości, innym kontrolom – realizowanym na podstawie odrębnych przepisów bezpośrednio przez Komisję Europejską, Europejski Trybunał Obrachunkowy, Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, Instytucję Audytową lub Najwyższą Izbę Kontroli.

TEULU przeprowadza audyty projektów będących w fazie realizacji – zarówno inwestycyjnych (tzw. „twardych”) jak i szkoleniowych (tzw. „miękkich”). Audyt obejmuje tzw. kontrolę „na sucho” – przed właściwą kontrolą weryfikujemy poprawność prowadzenia dokumentacji księgowej projektów, poprawność prowadzenia zamówień w ramach projektu (zarówno PZP jak i tzw. „zasady konkurencyjności”).

Rozliczanie projektów i zarządzanie nimi

Skuteczne pozyskanie dofinansowania to zaledwie połowa sukcesu – do jego pełni, konieczne jest jego zrealizowanie i rozliczenie zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie. Przez cały okres realizacji projektu należy regularnie informować o czynionych postępach instytucję udzielającą wsparcia. Należy więc prowadzić skrupulatnie całą dokumentację związaną ze wszelkimi zakupami, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, przede wszystkim Wytycznych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz Instytucji Zarządzającej danym Programem Operacyjnym.

Eksperci Grupy TEULU wspomagają naszych Klientów na każdym etapie rozliczenia projektu współfinansowanego z funduszy unijnych – w procesie sprawozdawczości, udokumentowania wykonanych zadań, poniesionych kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych oraz realizacji wskaźników w odniesieniu do zapisów, które były zawarte we wniosku aplikacyjnym i umowie o dofinansowanie. Minimalizuje to ryzyko zwrotu całości bądź części dotacji.

Wnioski o dofinansowanie, biznesplany, AKK i studia wykonalności

Eksperci TEULU opracowują kompletną dokumentację aplikacyjną, w celu pozyskania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej (krajowe i regionalne programy operacyjne), EOG, NFOŚiGW, WFOŚiGW – w tym wnioski o dofinansowanie, studia wykonalności, biznesplany, analizy kosztów i korzyści (AKK/CBA) oraz inne załączniki.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w projektach infrastrukturalnych i „miękkich’, dla rozmaitych branż oraz programów operacyjnych większości województw Polski.