Bartosz Miklaszewski

Prezes zarządu


linkedin

Absolwent Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego, kierunek politologia, specjalność samorządowa, a także Studiów Podyplomowych na kierunkach: Menedżer Rewitalizacji oraz Zarządzanie projektami Unii Europejskiej w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej im. W. Korfantego w Katowicach. Ekspert uczestniczący w procesie wyboru projektów do dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w dziedzinie Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich.


Posiada 12 lat potwierdzonego konkretnymi sukcesami i referencjami klientów doświadczenia zawodowego jako specjalista w zakresie rozwoju lokalnego i pozyskiwania zewnętrznych dotacji (środki UE, EOG, NFOŚiGW, WFOŚiGW) – początkowo jako pracownik samorządowy odpowiedzialny za przygotowywanie projektów z perspektywy miasta na prawach powiatu, następnie pracownik firmy konsultingowej – specjalista opracowujący dokumentację aplikacyjną i strategiczną dla podmiotów publicznych i prywatnych, wreszcie właściciel firmy doradczej i współpracownik kancelarii radcy prawnego. Doświadczenie to obejmuje m.in. skuteczne pozyskanie ponad 200 mln zł dotacji unijnych na kilkadziesiąt projektów jednostek samorządu terytorialnego (JST), spółek komunalnych (w tym Instytucji Otoczenia Biznesu), spółdzielni mieszkaniowych i sektora Jednostek Badawczo Rozwojowych.

Zdobył praktyczną wiedzę z zakresu przygotowywania projektów uzbrajania i promocji terenów inwestycyjnych, e-administracji, odnawialnych źródeł energii, rewitalizacji miast, rekultywacji obszarów zdegradowanych oraz rozwoju innowacji i przedsiębiorczości, jak również tworzenia i prowadzenia instytucji otoczenia biznesu – takich jak inkubatory przedsiębiorczości, parki naukowo-technologiczne i klastry.

Obecnie Prezes Zarządu firmy konsultingowej TEULU Sp. z o.o., która świadczy profesjonalne usługi doradcze w obszarze dofinansowania zewnętrznego, rewitalizacji, prawa, rozwoju instytucji otoczenia biznesu, ochrony środowiska, ekonomii i finansów. W latach 2014-2016 właściciel firmy „Doradztwo i Konsulting Bartosz Miklaszewski”.

W latach 2008 – 2014 – Specjalista ds. projektów, następnie Dyrektor Działu Szkoleń i Współpracy z Samorządami w Rudzkim Inkubatorze Przedsiębiorczości Sp. z o.o. (obecnie Śląski Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o.).

 


W swojej karierze zawodowej zajmował się między innymi:

  • Koordynacją działań związanych ze Strategią Rozwoju Miasta Piekary Śląskie: m.in. opracowanie systemu monitoringu wdrażania i aktualizacji dokumentów strategicznych, raportów ewaluacyjnych, przygotowanie założeń do aktualizacji dokumentu, uczestnictwo w Zespole d.s. Rozwoju Lokalnego; Przygotowanie Lokalnego Planu Rewitalizacji Obszarów Miejskich i Poprzemysłowych Piekar Śląskich;
  • Obsługą inwestorów, współpracą przy zarządzaniu Strefą Aktywności Gospodarczej, organizacją konferencji i imprez promocyjnych;
  • Opracowywaniem studiów wykonalności (w tym analiz finansowych i ekonomicznych) i wniosków o dofinansowanie inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 (RPO WSL 2007-2013), a także do EOG (PL07 – ochrona zdrowia i PL08 – ochrona dziedzictwa kulturowego) oraz wniosków dla NFOŚiGW WFOŚiGW i Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.
  • Opracowywaniem studiów wykonalności i wniosków aplikacyjnych dla Regionalnych Programów Operacyjnych województw: podkarpackiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, łódzkiego, małopolskiego, lubelskiego, podlaskiego.
  • Doradztwem dla samorządów terytorialnych i ich jednostek w zakresie polityki rozwoju lokalnego, funduszy unijnych, obsługi inwestora, promocji inwestycyjnej i rewitalizacji.
  • Opracowywaniem i aktualizacją dokumentów strategicznych samorządów terytorialnych (lokalne programy rewitalizacji, strategie lokalne i regionalne, programy promocji inwestycyjnej).
  • Organizacją i koordynowaniem szkoleń ze środków unijnych oraz komercyjnie.
  • Realizacją i rozliczaniem projektów infrastrukturalnych – dofinansowywanych w ramach RPO WSL 2007-2013 oraz „miękkich” – dofinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
  • Opracowywaniem biznesplanów dla przedsiębiorstw.
  • Współpracą przy promocji i rozwoju Śląskiego Klastra ICT i Multimediów HubClub.

Napisz do nas